HLAVNÍ STRÁNKA PORADENSTVÍ DDS SYSTÉMY HYDROIZOLACE GEOLOGIE REFERENCE KONTAKT


Copyright © 2017 SENSOR, s.r.o., www.sensorgroup.com  www.sensor.sk


[kontrola hydroizolace střech a skládek] [kontrola těsnosti izolační fólie] [kontroly plastovych izolacii] [starých zátěží] [monitoring skládek] [prodej vodivé geotextilie] [plastova izolace] [kontrola střechy] [Skuska těsnosti střechy folie] [rovná střecha zatékání] [těsnost střechy] [hydroizolace střech] [těsnost střechy] [zatékání střechy] [plochych střech] [ploché střechy] [teče střecha] [proměření skládky po 2 metrech] [sanace a rekultivace uzemi][iskrova zkouska][iskrova zkouška]


Sanace environmentálních záťeží


V současnosti existuje mnoho sanačních technologií určených pro specifické druhy zněčištění a specifické geologické prostředí. Proto je potřebné zvolit a následně použít takovou sanační technologii, která je optimální pro daný druh zněčištění, geologické prostředí a předpokládaný účinek.

Díky mnohaletým zkušenostem a odborným i technických kapacitám na realizaci náročných projektů sanace ve složitých geologických podmínkách jsme schopni poskytnout komplexní servis týkající se sanací environmentálních zátěží.

Po realizaci sanace vykonáváme také posanační průzkum pro zjištění  její účinnosti.

Rozsah sanačních prací závisí na původu zátěže, stupně vyzrálosti uloženého materiálu, znečištění okolí zátěže, rizika pro obyvatele a mnoho dalších faktorů. Proto před samotným zpracováním projektu sanace je nutné shrnout všechny předcházející informace o zátežích, zhodnotit zjištění monitoringů a dle možností realizovat skríning fyzikálních parametrů spojených s průzkumem a zhodnocením geodynamiky území

Konzultační činnost


Bohaté zkušenosti nám dovolují vyjadřovat se k různým otázkám týkajících se sanací zátěží, hodnocení stavu zněčištění, ale také k optimalizaci projektovaných rekultivací.

Vhodná je taktéž možnost ekologického dozoru a konzultací před realizaci rekultivace. Zadavatel prací tím získává jistotu profesionálně odvedené práce.

Průzkum kontaminovaných záťeží


Průzkum kontaminovaných lokalit zahrnuje široký rozsah odborných prací v několika po sobě následujících etapách. Po důkladném shrnutí všech dostupných informací o geologické stavbě, historii zněčištění a poznatků o přímých a nepřímých indikátorech, následuje podrobný skríning území čti dál…

Riziková analýza


Po vykonání průzkumných prací na environmentálních zátěží je dalším a  důležitým krokem před začátkem sanačních prací riziková analýza. Při vypracovávání rizikových analýz se naše společnost opírá o zkušenosti odborných pracovníků a snaží se poskytnout klientovi výsledek komplexním zpracováním všech získaných vstupních dat čti dál…

Monitoring


Monitoring životního prostředí se týká hlavně povinného hodnocení vlivu skládek a různých převázek na pozemní a povrchové vody, výskyt a šíření odpadních plynů a taktéž vývoj jevů nestability.

Máme dlouholeté zkušenosti s vypracováváním projektů, odběrů vzorků vod a optimalizací rozsahů laboratorních prací čti dál…


Plán odpadového hospodářství


Nabízíme komplexní management odpadového hospodářství. Cílem odpadového hospodářství je předcházení a omezování vzniku odpadů, snižování jejich nebezpečnosti pro životní prostředí a naložení s odpady v souladu se zákonem o odpadech čti dál…


Projektová činnost


Projektová činnost se skládá z předprojektové přípravy a zpracovaní realizačních projektů a projektů rekultivace a revitalizace.


Předprojektová příprava obsahuje: průzkum kontaminovaných zátěží, technicko-ekonomické studie sanačních a rekultivačních prací, návrh nejvhodnější varianty technického řešení čti dál…


Ekologické stavby


Projektováním a realizací ekologických staveb přispíváme ke zlepšení životního prostředí. Jde o zařízení na využívání a likvidaci všech druhů odpadů a skládek odpadů.


Ekologickými stavbami odstraňujeme především staré ekologické zátěže.


Dále se zabýváme projektováním a realizací těsnících čti dál…