HLAVNÍ STRÁNKA PORADENSTVÍ DDS SYSTÉMY HYDROIZOLACE GEOLOGIE REFERENCE KONTAKT


Copyright © 2017 SENSOR, s.r.o., www.sensorgroup.com  www.sensor.sk


[kontrola hydroizolace střech a skládek] [kontrola těsnosti izolační fólie] [kontroly plastovych izolacii] [starých zátěží] [monitoring skládek] [prodej vodivé geotextilie] [plastova izolace] [kontrola střechy] [Skuska těsnosti střechy folie] [rovná střecha zatékání] [těsnost střechy] [hydroizolace střech] [těsnost střechy] [zatékání střechy] [plochych střech] [ploché střechy] [teče střecha] [proměření skládky po 2 metrech] [sanace a rekultivace uzemi][iskrova zkouska][iskrova zkouška]


Průzkum kontaminovaných záťeží


Průzkum kontaminovaných lokalit zahrnuje široký rozsah odborných prací v několika po sobě následujících etapách. Po důkladném shrnutí všech dostupných informací o geologické stavbě, historii zněčištění a poznatků o přímých a nepřímých indikátorech, následuje podrobný skríning území.


Použitím vhodných terénních průzkumných metod se zjišťují základní prostorové parametry šíření zněčištění, výskyt bariér a preferovaných zón.

Sanace environmentálních zátěží


V současnosti existuje mnoho sanačních technologií určených pro specifické druhy zněčištění a specifické geologické prostředí. Proto je potřebné zvolit a následně použít takovou sanační technologii, která je optimální pro daný druh zněčištění, geologické prostředí a předpokládaný účinek čti dál…

Riziková analýza


Po vykonání průzkumných prací na environmentálních zátěží je dalším a  důležitým krokem před začátkem sanačních prací riziková analýza. Při vypracovávání rizikových analýz se naše společnost opírá o zkušenosti odborných pracovníků a snaží se poskytnout klientovi výsledek komplexním zpracováním všech získaných vstupních dat čti dál…


Monitoring


Monitoring životního prostředí se týká hlavně povinného hodnocení vlivu skládek a různých převázek na pozemní a povrchové vody, výskyt a šíření odpadních plynů a taktéž vývoj jevů nestability.

Máme dlouholeté zkušenosti s vypracováváním projektů, odběrů vzorků vod a optimalizací rozsahů laboratorních prací čti dál…


Konzultační činnost


Bohaté zkušenosti nám dovolují vyjadřovat se k různým otázkám týkajících se sanací zátěží, hodnocení stavu zněčištění, ale také k optimalizaci projektovaných rekultivací.

Vhodná je taktéž možnost ekologického dozoru a konzultací před realizaci rekultivace. Zadavatel prací tím získává jistotu profesionálně odvedené práce.

Plán odpadového hospodářství


Nabízíme komplexní management odpadového hospodářství. Cílem odpadového hospodářství je předcházení a omezování vzniku odpadů, snižování jejich nebezpečnosti pro životní prostředí a naložení s odpady v souladu se zákonem o odpadech čti dál…


Projektová činnost


Projektová činnost se skládá z předprojektové přípravy a zpracovaní realizačních projektů a projektů rekultivace a revitalizace.


Předprojektová příprava obsahuje: průzkum kontaminovaných zátěží, technicko-ekonomické studie sanačních a rekultivačních prací, návrh nejvhodnější varianty technického řešení čti dál…


Ekologické stavby


Projektováním a realizací ekologických staveb přispíváme ke zlepšení životního prostředí. Jde o zařízení na využívání a likvidaci všech druhů odpadů a skládek odpadů.


Ekologickými stavbami odstraňujeme především staré ekologické zátěže.


Dále se zabýváme projektováním a realizací těsnících čti dál…