HLAVNÍ STRÁNKA PORADENSTVÍ DDS SYSTÉMY HYDROIZOLACE GEOLOGIE REFERENCE KONTAKT


Copyright © 2017 SENSOR, s.r.o., www.sensorgroup.com  www.sensor.sk


[kontrola hydroizolace střech a skládek] [kontrola těsnosti izolační fólie] [kontroly plastovych izolacii] [starých zátěží] [monitoring skládek] [prodej vodivé geotextilie] [plastova izolace] [kontrola střechy] [Skuska těsnosti střechy folie] [rovná střecha zatékání] [těsnost střechy] [hydroizolace střech] [těsnost střechy] [zatékání střechy] [plochych střech] [ploché střechy] [teče střecha] [proměření skládky po 2 metrech] [sanace a rekultivace uzemi][iskrova zkouska][iskrova zkouška]


Aplikovaná geofyzika


Geofyzikální průzkum pro potřeby inženýrské geologie – korozní a geologický průzkum.

Průzkum ložisk stavebního kamene, cihlařských surovin.

Průzkum minerálních těsnění pro skládky. Mapovaní litologické stavby v místě budovaní skládek.

Monitoring skládek a environmentálních zátěží.


Geologický průzkum


Hodnocení územních celků z hlediska možností situování skládek různých druhů odpadů. Vyhledávání vhodných lokalit pro vybudovaní skládek. Zjišťování a ověřování geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí.


Realizace vrtných prací s vyhodnocením při sledování šíření kontaminace. Předběžný průzkum území vhodných pro výstavbu skládek. Podrobný geologický průzkum okolí starých zátěží.

Inženýrská geologie


Posouzení základních a komplexních fyzikálně-mechanických vlastností zemin z hlediska jejich zařazení do tříd podle příslušných norem. Měření zemních odporů pro potřeby uzemnění staveb a potřeby posouzení agresivních vlastností zemin. Inženýrsko-geologické zhodnocení stavebních pozemků pro rodinné domy. Sledovaní stavu skládky v průběhu činnosti a po její sanaci a rekultivaci. Posouzení stability zemin v lokalitě budoucí výstavby skládek. Hodnocení vývoje skládky. Hodnocení stavu skládky po její sanaci.


Společnost se soustředí na hydrogeologický průzkum hlavně v souvislosti se skládkami a environmentálními zátěžemi. Hydrometrické měření na povrchových tocích – sledování vydatnosti toků a vývěrů ze skládek a ekologických zátěží. Hodnocení vodní bilance skládek, ekologických zátěží a recipientů (se zaměřením na projekty rekultivace skládek). Hodnocení pohybu pozemních vod a jejich kvality in situ/v místě a v laboratořích. Sledování šíření kontaminace ze zátěží a skládek metodou skríningu ve studnách a jiných zdrojích. Modelové posouzení šíření zněčištění.


GIS a DPZ


Dálkový průzkum Země je ve všeobecnosti získavání informací o objektech z dálky pomocí nekontaktních snímacích systémů, nejčasteji z družic nebo letadel.


DPZ se využívá hlavně při monitorování environmentálních zátěží.

Výhody použití DPZ:

-zachycení velkého území (desítky až tisíce km na 1 snímek – stejný čas, kvalita a parametry snímku)

-aktuálnost situace (družicová mapa jako podklad pro terénní práce a mapování.

-přehledné prostorové vztahy (jednotlivých objektů krajiny)

-monitoring (možnost snímkování území podle potřeb zadaného projektu  – porovnávání v čase)

-Cena (cena nezpracovaných archivních družicových snímků do 15€/km2 , resp. zpracovaných leteckých snímků kolem 40€/km2)

 - přesnost (komerčně dostupné snímky mají submetrové rozlišení)

Výhody použití GIS

-prezentační možnosti (kvalitní a přesné mapové výstupy)

-databáze údajů (uskladnění, aktualizace, analýza, modelování)

-propojení s jinými údaji (syntéza) a aplikacemi (územní plány, stavby, doprava)

Příklady sledování:

-skládky a černé skládky, družstva, dílny, provozy, podniky, závody, čerpací stanice

-zněčištění v místě havárie, úniky nebezpečných látek

-poškození vegetace, stav lesa, stav zemědělských plodin

-územní plány, stavby a doprava


Hydrogeologický průzkum